“บริษัท บริษัท คลาวด์ อีเลฟเว่น จำกัด” และ/หรือบริษัทในกลุ่มเอ็มคิวดีซี รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” มีความจำเป็นที่ต้องขอความยินยอมจากท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ โดยที่ท่านสามารถเลือกที่จะให้หรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้
ตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดดังต่อไปนี้

Cloud 11 and/or companies within MQDC need your consent to collect, use, or disclose the personal data you have provided. You can choose to give or withhold consent for the following purposes.

ความยินยอมในการรับทราบข่าวสารและทราบ
สิทธิประโยชน์

Consent to receive updates and offers

888 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ 
เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260
Email : [email protected]
Call Center : 1265 (8.00 - 22.00 hrs.)