Privacy Policy

บริษัท คลาวด์ อีเลฟเว่น จำกัด

“บริษัท คลาวด์ อีเลฟเว่น จำกัด” รวมถึงบริษัทในเครือ กิจการร่วมค้าและหน่วยธุรกิจทั้งหมด ซึ่งในที่นี้รวมเรียกว่า (“บริษัท”, “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดวิธีการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมกันเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูล”) ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ หรือ เก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงไม่ว่ากรณีใดๆ นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวนี้ ใช้กับผู้ที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัท รวมถึงผู้ที่เข้ามาในสำนักงานของบริษัท ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของบริษัท ซึ่งในที่นี้รวมเรียกว่า (“ท่าน”, “เจ้าของข้อมูล”)

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆที่ระบุไปถึงเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ รูปภาพโพรไฟล์อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอุปกรณ์หรือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) พฤติกรรมการซื้อของ การเลือกของ และข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต เป็นต้น

ในกรณีที่ท่านเป็นคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้สมัครงาน โปรดอ่านนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่าน

ภาพรวมนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว

นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้:

 • บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง
 • วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 • บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 • บริษัทแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลประเภทใดบ้าง
 • บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าใด
 • สิทธิและวิธีการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การถอนความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม
 • บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • ท่านจะสามารถติดต่อบริษัทได้อย่างไร

บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง

ในการดำเนินการต่างๆ ของบริษัท บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลหลายหลายประเภทตามรูปแบบความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลตามประเภทดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลการติดต่อ รวมถึง ชื่อ นามสกุล รหัสไปรษณีย์ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์
 • ข้อมูลส่วนตัว รวมถึง เพศ อายุ ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ภาพจากกล้องวงจรปิด
 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ รวมถึง ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ อีเมลและข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ข้อมูลผ่านบัญชีผู้ใช้นั้น
 • ข้อมูลทางการเงิน รวมถึง เงินเดือน เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม รวมถึง สถานะการชำระเงิน ประวัติการทำธุรกรรม ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้
 • ข้อมูลการสมัครรับข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาด รวมถึง ข้อมูลความยินยอมในการสมัครรับข่าวสารจากบริษัท บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
 • ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ รวมถึง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้าบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มใดๆ การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ตำแหน่งของท่านในการเข้าเยี่ยมชมโครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบ หรือ ความคิดเห็นของท่าน
 • ข้อมูลที่รวบรวมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันรวมถึง ล็อคไฟล์ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ซึ่งข้อมูลประเภทนี้จะถูกรวบรวมในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์

ในบางกรณีบริษัทอาจเก็บข้อมูลอ่อนไหว รวมถึง ศาสนา เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ประวัติอาชญากรรม และข้อมูลชีวภาพ ซึ่งบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งเท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้เก็บรวบรวมโดยไม่ต้องขอความยินยอม

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านมีอำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม และบุคคลที่สามได้อนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับเรา เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมของเรา หรือ เมื่อท่านเข้ามาติดต่อเราเพื่อให้ดำเนินการใด ๆ รวมถึงกรณีท่านลงทะเบียนขอรับข้อมูลและโพรโมชันซึ่งบริษัทจะจัดเก็บและใช้เฉพาะข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) หมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้สำหรับติดต่อกลับ
 • เพื่อการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท
 • เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์ โพรโมชันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคต
 • เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา รวมถึงกับคู่สัญญาที่บริษัทใช้บริการ เช่น แบ่งปันข้อมูลตำแหน่งพื้นที่ของท่าน กรณีบริษัทใช้บริการเพื่อการระบุตำแหน่งพื้นที่ของบุคคลอื่น
 • เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ การใช้ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน หรือ การรักษาความปลอดภัย เช่น การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับบริษัทโดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการแลกบัตรแสดงตนก่อนเข้าอาคารเพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณของเรา
 • เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล การศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น

บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับความยินยอมจากท่าน

บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เมื่อท่านเข้ามาบริเวณพื้นที่ของบริษัท หรือเมื่อท่านทำการติดต่อกับ ร้านค้า สำนักงานของผู้เช่าภายในพื้นที่ของบริษัท บริษัทจะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น

 • ภาพและเสียง บริษัทอาจทำการบันทึกภาพถ่าย เสียง และภาพเคลื่อนไหวของท่าน เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของบริษัท ไม่ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะจัดโดยบริษัท หรือบุคคลที่บริษัทว่าจ้าง หรือเป็นกิจกรรมที่บริษัทมีส่วนร่วมในการจัด (“งานอีเวนต์”)
 • แพลตฟอร์มออนไลน์ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีในระบบอินเทอร์เน็ต (User Account) การทำแบบสำรวจ การประกวด หรือการกรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอโพรโมชัน การกดติดตามเพื่อรับข้อมูลการส่งเสริมการขาย หรือเพื่อเชื่อมต่อกับบริษัท
 • การโต้ตอบสื่อสารออฟไลน์ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากทางออฟไลน์ เช่น เมื่อท่านเข้ามาติดต่อหรือเข้ามาในสำนักงาน หรืออาคาร หรือโครงการของบริษัท เมื่อมีการติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์ หรือเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท หรือการให้นามบัตร
 • บริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจในกรณีนี้บริษัทพิจารณาและจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินการดังกล่าวได้อย่างไม่ขัดต่อกฎหมาย
 • แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยแบบสาธารณะ เช่น เว็บไซต์สาธารณะ การเก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจาก CCTV) ในกรณีการเข้า-ออกพื้นที่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านทาง CCTV อย่างไรก็ดีบริษัทจะติดป้ายให้ทราบว่ามีการใช้ CCTV ในบริเวณพื้นที่ของบริษัท

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและมีฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งฐานทางกฎหมายดังกล่าว สามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้

1) ฐานความยินยอม

 • การสื่อสารกิจกรรมทางการตลาด

  บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านกรณีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด และติดต่อสื่อสารทางการตลาด เช่น การเสนอข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้

 • การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

  บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านกรณีที่บริษัทจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่ามาตรฐานในประเทศไทย

 • การเก็บข้อมูลอ่อนไหว

  เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลอ่อนไหวแก่บริษัท หมายความว่า ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทเพื่อใช้ข้อมูลอ่อนไหวตามประเภทและเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลสุขภาพ เช่น โรคประจำตัว หมู่โลหิต ประวัติการแพ้อาหาร เป็นต้น: เพื่อประโยชน์ในการจัดเตรียมอาหารสำหรับงานอีเวนต์ต่างๆ
  2. ศาสนา: เพื่อประโยชน์ในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับท่าน
  3. เชื้อชาติ หรือสัญชาติ: เพื่อประโยชน์ในการทำรายงานทางสถิติ
  4. ประวัติอาชญากรรม: เพื่อป้องกันการทุจริตและรักษาความปลอดภัย
  5. ข้อมูลชีวภาพ เช่น การจดจำใบหน้า (face recognition) ลายนิ้วมือ (fingerprint) การจดจำเสียง (voice recognition) และการจดจำม่านตา (retina recognition) เป็นต้น : เพื่อยืนยันตัวตน หรือเพื่อรักษาความปลอดภัยเมื่อท่านเข้ามาติดต่อหรือเข้ามาในสำนักงาน หรืออาคาร หรือโครงการของบริษัท โปรดทราบว่าข้อมูลอ่อนไหวของท่านอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงสถิติเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น แต่การใช้ข้อมูลอ่อนไหวจะถูกใช้ในลักษณะของข้อมูลที่ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้

2) ฐานทางสัญญาระหว่างท่านและบริษัท

บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามคำขอเข้าทำสัญญาของท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกันทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือให้บริการแก่ท่าน
 2. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ตามสัญญาของท่าน เช่น ติดต่อท่านเพื่อให้ปฏิบัติตามสัญญา ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
 3. ยืนยันตัวตนของท่านเมื่อท่านต้องการใช้สิทธิของท่านตามสัญญาที่มีไว้กับบริษัท

3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยพิจารณาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็น ความสมดุลของประโยชน์ดังกล่าวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 1. เพื่อรักษาความปลอดภัย เช่น การใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการเก็บข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมสำนักงาน หรืออาคาร หรือโครงการของบริษัท โดยการแลกหรือถ่ายภาพบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทนเอกสารดังกล่าวได้ตามกฎหมาย
 2. เพื่อการบริหารจัดการภายในของบริษัท และกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ซึ่งรวมถึง ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทในกลุ่มดีทีจีโอเข้าควบรวม หรือปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน บริษัทอาจส่งข้อมูลของท่านไปยังบุคคลภายนอก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้นภายใต้หลักความจำเป็น
 3. เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและการบริการต่างๆ เพื่อประโยชน์ของลูกค้าของบริษัทและลูกค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ
 4. เพื่อสื่อสารและทำการตลาด ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าการสื่อสารทำการตลาดนั้นไม่กระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีนัยสำคัญ และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอยกเลิกการรับข่าวสารหรือการทำการตลาดได้ทุกเมื่อ
 5. การบันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือ เสียง เมื่อบริษัทจัดงานอีเวนต์สัมมนา หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ โดยภาพถ่ายดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเก็บภาพบรรยากาศของงาน
 6. กรณีผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทเป็นนิติบุคคล บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สำเนาบัตรประชาชนหรือข้อมูลติดต่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นๆ
 7. เราอาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย รวมถึง ประวัติการโต้ตอบสื่อสารกับลูกค้า จำนวนการขาย บันทึกการนัดหมายลูกค้า หรือการโทรศัพท์ติดต่อกับลูกค้า เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และปรับปรุงการดำเนินงาน

4) ฐานทางกฎหมายอื่นๆ ที่เราใช้เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกเหนือจากฐานทางกฎหมายตามข้อ 1) - 3) บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆ คือ ฐานหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท ฐานความจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ ฐานจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท ซึ่งการประมวลผลด้วยฐานทางกฎหมายอื่นๆ นั้น รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

 1. เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการรายงานงบการเงินของบริษัทที่กำหนดโดยผู้สอบบัญชี และ/หรือหน่วยงานของรัฐ และเพื่อให้ความร่วมมือกับ เจ้าพนักงานที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล และ/หรือ คำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีหรือการสืบสวนในคดี
 2. การจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log file) ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านกระบวนการทำให้เป็นข้อมูลนิรนาม (Anonymization) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยไม่ขอความยินยอมจากท่าน

บริษัทแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลประเภทใดบ้าง

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับตามประเภทผู้รับที่ระบุข้างล่างนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบุคคลที่สามผู้รับข้อมูลนั้นอาจอยู่หรือมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งประเภทผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้ (ในแต่ละประเภท ให้รวมไปถึงตัวแทน พนักงานและกรรมการของบริษัท

 1. กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ

  เนื่องจากเราเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทดีทีจีโอซึ่งโดยลักษณะการบริหารงานภายในกลุ่มบริษัท เราอาจต้องส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทดีทีจีโอเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยบริษัทจะทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนไปอย่างปลอดภัย และมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ทั้งนี้ โดยลักษณะการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันจะเป็นไปตามความจำเป็นในแต่ละประเภทธุรกิจดัง ตารางที่แนบมาด้วย

 2. ผู้ให้บริการภายนอก

  บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านไปยังผู้ให้บริการภายนอกในกรณีที่บริษัทว่าจ้างหรือแต่งตั้งบุคคลภายนอกให้ดำเนินการประมวลผลแทน/ในนามของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เช่น เพื่อการบริหารงานเว็บไซต์ การส่งสินค้าหรือบริการ การทำการตลาด การให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี การให้บริการระบบชำระเงิน เป็นต้น

 3. พันธมิตรทางธุรกิจ

  บริษัทอาจต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการขายร่วมกัน หรือกรณีที่บริษัทเสนอสินค้าหรือบริการของพันธมิตรให้แก่ท่าน

 4. บุคคลภายนอกที่มีกฎหมายบังคับให้เปิดเผย

  บริษัทอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบบังคับอื่นๆ ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ศาล หรือบุคคลอื่นใด ที่มีกฎหมายกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจน หรือเป็นกรณีที่มีเหตุน่าเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นกรณีที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัท หรือบุคคลภายนอก

ในกรณีที่บริษัทเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลใดๆ นอกเหนือจากในกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ บริษัทจะทำข้อตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลจากการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่เจตนา เพื่อกำหนดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล ความเสียหาย สูญหาย หรือถูกทำลายของข้อมูล

หากมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกโอนไปอย่างปลอดภัยและมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าใด

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้ ณ ขณะเก็บข้อมูล หรือตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นๆ กำหนด

สำหรับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านเข้ามาติดต่อหรือเข้ามาในสำนักงาน หรืออาคาร หรือโครงการของบริษัท บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูลของบริษัท ที่มีมาตรการการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีระบบป้องกันการเข้าถึงโดยมิชอบ (Access Control) บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ท่านได้ติดต่อกับบริษัทหรือเข้ามาในสำนักงาน หรืออาคาร หรือโครงการของบริษัท และเมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้กำหนดไว้ หรือบริษัทไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยวิธีการลบ หรือ นิรนามข้อมูลภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจัดเก็บและประมวลผลทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมตารางเวลาที่ระบุระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลของท่านออกจากระบบและออกจากการบันทึกของบริษัทและ/หรือทำตามกระบวนการที่ทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

สิทธิและวิธีการใช้สิทธิของท่าน

ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล และรับข้อมูลอื่น ๆ เช่น วิธีการที่บริษัทรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเหตุผลที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยทั่วไปท่านจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 2. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับท่าน
 3. สิทธิในการขอลบข้อมูล ทำลายข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 4. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 5. สิทธิในการโอนหรือขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น ตราบเท่าที่พื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกำหนดอำนาจให้ดำเนินการได้ หรือจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับท่าน และการประมวลผลสามารถดำเนินการได้โดยวิธีอัตโนมัติ
 6. สิทธิในการโต้แย้งคัดค้านการดำเนินการใด ๆ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือพื้นฐานทางกฎหมายอื่นๆ
 7. สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านสามารถถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้กับบริษัทในเวลาใดก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจดำเนินการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอื่น

หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่าน สอบถามข้อสักถาม หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ท่านสามารถส่งคำร้องขอใช้สิทธิของท่านมายังอีเมล [email protected] โดยบริษัทอาจขอให้ท่านระบุตัวตนของท่านก่อนที่บริษัทจะให้บริการตามคำขอ บริษัทจะดำเนินการตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลทันทีที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งโดยปกติจะไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอใช้สิทธิ พร้อมข้อมูลประกอบที่ชัดเจนและเพียงพอจากท่าน

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของท่านในกรณีที่การใช้สิทธิดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการจัดการคำร้องขอใช้สิทธิ แต่หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องขอใช้สิทธิของท่านไม่มีเหตุอันควรหรือซับซ้อน บริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิตามสมควร

นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) เมื่อบริษัทปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน และท่านเห็นว่าการปฏิเสธนั้นไม่มีเหตุผลสมควร หรือเมื่อบริษัทไม่ได้ตอบรับคำร้องขอท่านภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

การถอนความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม

ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่น ท่านรับรองว่าท่านมีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และในการให้ความยินยอมแก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทได้จัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งเชิงบริหารจัดการและเชิงเทคนิคอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ป้องกันการทำลาย การสูญหาย เสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยอุบัติเหตุหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยังรวมถึงป้องกันการใช้ การเปิดเผย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น จำกัดกลุ่มบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล จำกัดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้ กำหนดมาตรการทางวินัยกรณีมีการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ชอบ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดตามที่เห็นสมควร รวมถึงในกรณีที่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล กฎ ระเบียบ และข้อผูกพันอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงๆ ใดจะถูกประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cloud11bangkok.com/privacy โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ประกาศนโยบายฉบับใหม่

ท่านจะสามารถติดต่อบริษัทได้อย่างไร

หากท่านมีคำถามใด ๆ หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เรียน: ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่: บริษัท คลาวด์ อีเลฟเว่น จำกัด
เลขที่ 695 ถนนสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
อีเมล: [email protected]
โทร: 02-742-9141

CLOUD ELEVEN Limited

CLOUD ELEVEN Limited, its subsidiaries, joint ventures, and all business units (the “Company”, “we”, “us”, or “our”) recognize the importance of protecting your personal data. This Privacy Policy sets out how we collect, use, disclose and manage (collectively referred to as “process” or “processing”) your personal data, whether the collection is taking place via our websites, applications, any other online platforms, or offline in-person.

This Policy applies to users who access to website/application, customers, any visitors of our offices, guests of our events (collectively referred to as “you”, or “Data Subject”). "Personal Data" means any data that identifies you as an individual or relates to an identifiable individual, including but not limited to your name, address, profile picture, email address, phone number, IP address, shopping habits, preferences and information about your lifestyle.

If you are supplier/vendors, business partners or job applicants, please read other relevant privacy policies.

Overview of the Privacy Policy

This Privacy Policy contains the following issues:

 • What kind of personal data we collect
 • Purpose of collection / use / disclosure of your personal data
 • How we collect your personal data
 • How we process your personal data
 • Whom we share and disclose your personal data with
 • How long we retain your personal data
 • Your privacy rights and how you can exercise them
 • Consent, Withdrawal, and Consequences
 • How we protect your personal data
 • Changes to this policy
 • List of Controllers and Contact Detail
 • How to contact us

What kind of personal data we collect

In the course of our business, we may collect and process various types of personal data depending on your relationship with us, including:

 • Contact data (including names, postal addresses, email addresses, and numbers)
 • Personal detail (including gender, age, National Registration Identity Card, images from closed-circuit television cameras or “CCTV”)
 • User Account Information (including log-in details, email address, and other information provided through your account);
 • Financial Information (including salary record, bank account information, credit card information);
 • Transaction Information (including payment status, transaction history, receipt, invoice);
 • Subscription Information (including consent record of the Company, its affiliates, or Business Partners;
 • Behavior Information (including users' behavior on websites or any platforms, consumer behavior for product and service, your location when you have visited our projects, your preferences and opinions.
 • Information collected by electronic systems and other similar technologies including Log file or IP Address, which these information will be collected while you are using the online platform.

In some cases, we may request your explicit consent to collect sensitive information, including religion, race, ethnicity - criminal records and biometrics data, unless allowed or required by the applicable laws.

If you have provided personal information of third parties to us, we assume that you have the authority to provide personal information of third parties and the third party have allowed us to use the personal information for the purposes set out in this policy.

Purpose of collection / use / disclosure of your personal data

 • To provide the service which is requested by you, for example, in case you subscribe for information and promotion, the Company will only store and use basic information such as first name, last name, e-mail address and telephone number for any subsequent communication with you
 • To improve website performance, create marketing plan, analyze data usage, evaluate the performance of service, improve and develop products and services of the Company.
 • To communicate and provide information relating to products and services of the Company and/or its Affiliates, including relating privileges or promotion of the said products or services or any future change concerning the Privacy Policy for personal data protection.
 • To comply with contracts to which you are a party or of which the Company uses services, such as to share your location information where the Company uses the location service of a third party.
 • To manage risks that may arise from unlawful actions, which included but not limited to, by utilizing information for improving the security system relating to the Company’s security system of the information technology system and operation system, or security purposes such as image/video recordings of visitors through CCTV and exchange of identification documents before entering the Company’s building as well as for security within the our premises.
 • To pursue any legal actions, such as to prevent or cease any loss of life or damage to body or health of a person, for educational study or statistics in order to provide an appropriate measure to protect your rights and freedom.
 • To serve any other purposes which have been notified at the time of collection of your Personal Data or any other purposes in relation to any of the above purposes.

We will not use or disclose your personal data UNLESS it is necessary for the purposes set out above or disclosed to any person in the Company or the parties involved in the contract, as required by law, governmental authority, supervision organization or with your consent.

How we collect your personal data

When you enter the premises of the Company or when you are in contact with shops, offices of tenants within the Company's premises. We may collect your personal data directly from you or indirectly through a variety of sources including, but not limited to:

 • Photographs and sound: we may record your photographs, sound and motion pictures of you participating in the event. Whether it be an activity organized by the company or someone hired by the company or is an activity that the Company participates in organizing the event (“Event”)
 • Online platforms: we may collect your personal data when you register for an account, participate in a survey, contest, or promotional offer, subscribe to receive promotional communications or otherwise connect with us.
 • Offline interaction: we may collect your personal data from offline, such as when you visit our offices, or the company's buildings or our projects. contact us via phone or attend our events or give us business cards.
 • Our affiliates and business partners: in this case, we will consider and take appropriate measures to ensure that we are able to collect your personal data without violation of the applicable laws.
 • Open-source material such as public website.
 • Collecting still images and motion pictures from CCTV upon entering and leaving our premises. We do not collect any audio data with CCTV and signs will be posted indicating that a CCTV is operation in such area of the premises.

How we process your personal data

Generally, we will only process only personal data that is necessary to fulfil and in a lawful manner, which the lawful basis can be classified, as follows:

1) The purpose of which we have obtained your consent

 • Marketing and Communications

  When we cannot rely on other lawful basis, we will request your consent for the purpose of marketing and communication, including offering products or services of us, our affiliates, or business partners.

 • Sending or Transferring your personal information overseas

  Unless allowed or required by applicable laws, when we have to transfer your personal data to a country without adequate personal data protection standards for a personal data, we will request your consent prior to such transfer.

 • Collection of sensitive data

  When you voluntarily provide your sensitive data to us, it means that you have granted us the permission to use your sensitive data for the following purpose:

  1. Health Information, including congenital disease, blood group, food allergy, are collected for food preparing in the events.
  2. Religion is collected for the benefits of providing facilities to suit you;
  3. Race/Nationality may be collected when you provide the national registration identity card
  4. Criminal Record is collected for fraud prevention and security purpose
  5. Biometrics such as facial recognition, fingerprint, voice recognition and retina recognition are collected for verification or for security purposes when you contact us or enter our office or building or project

  Please note that your sensitive data in form of anonymized information may be used for statistical purpose to develop products or services that will be better and more suitable for you.

2) Contract

We may process your personal data where we need to perform under the contract that we are about to enter into or have entered into with you, whether verbal or written contract, which including the following circumstances:

 1. Considering your eligibility and suitability before entering into a contract or providing a service to you.
 2. Taking any action in connection with contractual obligations between the Company and you, inkling contacting you to fulfil your obligation, sending the relevant documents.
 3. Verifying your identity when you prefer to exercise your rights under the contractual obligation between the Company and you.

3) Legitimate Interest

We may rely on our legitimate interests or third parties’ legitimate interest to process your personal data. In this case, necessity, data subject’s fundamental rights and interest will be considered. The following circumstances constitute a legitimate interest:

 1. We may rely on our security purpose, including when we collect still images and video recordings from CCTV and collecting personal data of visitors to our offices or buildings or projects. By exchanging or taking a photo of the identification card or passport or other documents that can be used in place of such documents legally including copies of such documents.
 2. We may rely on our internal management purpose, including when the company of DTGO companies enter into the event of merger or reorganization or similar event, we may transfer your personal data to third parties as part of such event on need to know basis.
 3. We may process your personal data to enhance and improve products and services for you and all customers of DTGO Companies.
 4. We may process your personal data for marketing and communications purposes which will not materially affect the fundamental rights and the data subjects has the right to opt-out at any time.
 5. During the event, seminar, or any other sale events, whether online or physical event, the photograph/ video, or audio may be recorded as a part of event’s atmosphere.
 6. Where we have a relationship with any juristic person, we may collect personal data of relevant individual, including copies of ID card and contact detail of authorized representatives.
 7. We may collect sales activities including interaction history, number of sales, appointment or contact record for performance analysis and enhancement purposes.

4) Other legal basis for processing your personal data

In addition to legal grounds specified in 1. – 3., the Company may rely on other legal grounds to process your personal data, including include where processing is necessary for compliance with a legal obligation; where processing is necessary to protect the vital interests of a data subject or another person; where processing is necessary for performance of a task carried out in the public interest in the exercise of official authority vested in the controller. The other legal grounds are processing for various purposes, including:

 1. to comply with the requirement on financial report required by auditors and/or government authorities and to cooperate with the law enforcement entities, government authorities, regulators and/or the court’s order regarding legal proceeding or investigation.
 2. to comply with the Computer Crime Laws in Thailand, we may need to record Log file.

Notwithstanding the foregoing, we may use your anonymized data for any purpose without your consent.

Whom we share and disclose your personal data with

We may share or transfer your personal data to the following recipient to fulfil and in accordance with the purposes under this Policy. The recipients may be located or have server(s) located in Thailand or outside Thailand. The recipients can be categorized as follows: (for each type including representatives its employees and directors)

 1. DTGO Companies

  As we are a part of the DTGO Companies, by the nature of the internal management, we may share or disclose your personal data to other entities within DTGO Companies to fulfill and in accordance with the purposes under this Policy. For the purpose of sharing and transferring, we will make sure that your personal information will be shared or transferred safely and having an appropriate standard for protection of personal data.

  Any intra-group sharing shall be based on the necessity of each business as shown in the Table.

 2. Third Party Service Providers

  We may share your personal data to third party service providers in the event that we hire or appoint the third party service providers to process your personal data for/ on behalf of the Company for the purposes specified in this Policy, including for website administrative management, delivery of products/services, marketing, data storage, IT solution, payment system.

 3. Business partners

  We may share your personal data to our business partners when they jointly offer products or services jointly with us; when we offer their products/services to you.

 4. Third parties required by law

  In order to comply with the applicable laws or regulations, we may be required to disclose or share your personal information to competent authorities, courts, or any other persons, which their right is specific defined by laws or if or there is reason to believe that such disclosure is necessary to protect the rights of the Company or third parties.

Where we disclose or transfer personal data to any third parties, other than DTGO Companies, we will enter into an agreement with the third party setting out the purposes of processing and the respective obligations of each party in place to protect data against unauthorized or accidental use, access, disclosure, damage, loss, or destruction.

Where your personal data is transferred to a third party or servers located outside Thailand, we will take any necessary measures to ensure that personal data is transferred safely with appropriate privacy protection measures.

How long we retain your personal data

We will only retain the personal data for as long as necessary to fulfill the purposes for which we collected it, and to the extent permitted by the Personal Data Protection Act B.E. 2562 or other applicable laws.

For collection of personal data when you contact us or enter our offices or buildings or projects. We will collect your personal data in our storage systems with appropriate personal data protection measures and access control system to prevent unauthorized access. We will retain your personal data for a period of 90 days from the date that you contact us or enter our offices or buildings or projects. After the specified retention period or we no longer have the right or inability to claim the basis for processing your personal data, we will take steps to erase your personal data by deletion or anonymization within 30 days from the end of the retention and processing period.

We have prepared schedules to specify the appropriate retention periods to ensure that when we no longer need to use your personal data we will remove it from our systems and records and/or take steps to anonymize it so that you can no longer be identified from it.

Your privacy rights and how you can exercise them

Under the Personal Data Act B.E. 2562, you have the following rights that you may exercise in relation to your Personal Data processed by us as follows:

 1. The right to receive a copy of your personal data processed by us and to obtain other information about how we collect/process your personal data and why we process your personal data. Your personal data will generally be provided to you in electronic form.
 2. The right to rectify inaccurate, incomplete, or misleading personal data relating to you.
 3. The right to request the erasure, destruction, anonymization of your personal data.
 4. The right to request to restrict the processing of your personal data.
 5. The right to ask that we transfer the personal data to another data controller (or ask us to do so if technically feasible) where our lawful basis for processing the personal data is consent or necessity for the performance of our contract with you and the processing is carried out by automated means.
 6. The right to object to any processing which is based on our legitimate purpose or other legal ground.
 7. The right to withdraw your consent, at any time, where we process personal data based on consent at any time. However, we may continue processing your personal data based on another legal basis.

If you would like to exercise your rights, ask questions, or complain about unlawful processing, you may send your request at email [email protected]. We will require you to identify yourself before meeting your request. Normally, we will respond to you in writing via email, as soon as practicable, within 30 days upon receiving your request with clear information.

We are entitled to reject your request if your rights are conditional as prescribed by laws. In addition, normally, there is no charge to make a request, however we reserve the right to charge a reasonable fee if the request is unreasonable or complex.

You also have the right to lodge a complaint to the Data Protection Committee if your request is rejected and you are dissatisfied with our reasons or the response is not provided to you within the period.

Consent, Withdrawal and Consequences

You are entitled to withdraw your consent at any time but such withdrawal will not affect the validity of the processing made prior to the withdrawal of consent.

Your withdrawal of consent or refusal to provide certain information may result in us being unable to fulfill some or all of the objectives stated in this privacy notice.

If we need to obtain consent from a person other than you (such as your parent), you represent that have the power to act on their behalf to acknowledge this privacy notice and consent to us on their behalf to process their personal data in accordance with this privacy notice.

How we protect your personal data

We have implemented (has required third parties to implement) appropriate technical and physical measures to safeguard and protect personal data from unauthorized or unlawful processing and against accidental or unlawful destruction, loss or alteration or damage, unauthorized disclosure of, or access to, personal data.

Change to this privacy policy

We reserve the right to update this policy for any reason, including but not limited to complying with relevant law of Thailand, Thailand government policy, regulatory and other obligations of a similar nature. Any updates will appear on our website at www.cloud11bangkok.com/privacy-policy Any changes to this Privacy Policy will become effective upon publishing the Privacy Policy.

How to contact us

If you have any question or would like to exercise your rights, you may contact us at the following address:

Attn: Personal Data Protection Office
Address: CLOUD ELEVEN Limited
695 Soi Sukhumvit 50, Phra Khanong, Klong Toei, Bangkok, 10260
Email: [email protected]
Phone: 02-742-9141