TERM OF USE FOR WEBSITE
www.cloud11bangkok.com

บริษัท คลาวด์ อีเลฟเว่น จำกัด

1. การบังคับใช้และการยอมรับข้อตกลง

ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งานนี้ รวมถึงนโยบายใดๆ ที่อ้างอิงในข้อตกลงนี้ซึ่งจะใช้บังคับเมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้งาน www.cloud11bangkok.com ของเรา รวมถึงการเข้าใช้งาน บนอุปกรณ์ต่างๆ (ซึ่งรวมกันเรียกว่า “บริการดิจิทัล”) ที่บริษัท และบริษัทในเครือรวมถึงบริษัทในกลุ่ม (ซึ่งรวมกันเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะยอมรับและผูกพันข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ และนโยบายต่างๆ ที่อยู่ในข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ หากท่านไม่ตกลงกับข้อตกลงการใช้งานหรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทขอให้ท่านยุติการใช้งานบริการดิจิทัลของบริษัท

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ คำว่า “เนื้อหา” หมายความรวมถึง สินค้า บริการ ฟังก์ชัน ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ โลโก้ วิดีโอ ข้อความเสียง บทความ ความเห็น กราฟิก เอกสาร การโต้ตอบหรือสื่อสารใดๆ ที่ผ่านช่องทางบริการดิจิทัลหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการดิจิทัล

2. การอนุญาต

ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ บริษัทอนุญาตให้ท่านมีสิทธิในการใช้งาน www.cloud11bangkok.com เพื่อใช้สำหรับเข้าถึงบริการดิจิทัลและเนื้อหาภายในเว็บไซต์สำหรับการใช้งานเป็นการส่วนตัวโดยไม่ใช้เพื่อทางการค้า โดยท่านได้รับสิทธิแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (Non-exclusive Right)

3. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานนี้

บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ (รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้ตลอดเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควรภายในกรอบวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ โดยบริษัทจะแจ้งข้อตกลงการใช้งานฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงวันที่มีผลบังคับใช้บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดเพื่อให้ท่านทราบ ทั้งนี้ ข้อตกลงการใช้งานฉบับที่แก้ไขจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่กำหนด

4. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเข้าถึงหรือใช้งานบริการดิจิทัล บริษัทอาจจะเก็บข้อมูลของจากท่านหรือที่เกี่ยวกับท่าน ซึ่งบริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านให้สอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดสละเวลาเพื่ออ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลบุคคลของเราที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ www.cloud11bangkok.com/privacy-policy ทั้งนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้

5. สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินอื่น ๆ

ท่านรับทราบและตกลงว่า บริการดิจิทัลและเนื้อหาใดๆ ที่สร้างโดยบริษัทและ/หรือได้เผยแพร่ผ่านบริการดิจิทัลของบริษัท ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิทธิอื่นใดตามกฎหมายและบริษัท (รวมถึงผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ) ยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และประโยชน์ทั้งหมดในบริการดิจิทัล (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา)

ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินการ ทำซ้ำ ทำสำเนา เปลี่ยนแปลงแก้ไข แสดงผล ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลภาษา ส่งโอน เผยแพร่ จัดพิมพ์ แพร่กระจาย ขาย อนุญาต ให้เช่า หรือพัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งบริการดิจิทัลหรือเนื้อหาใดๆ บนบริการดิจิทัลนี้

6. ข้อจำกัดความรับผิด

บริการดิจิทัลถูกจัดให้ตามสภาพของเทคโนโลยี ข้อมูลที่มีและเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยบริษัท (รวมถึงผู้ให้บริการของเรา) ขอจำกัดความรับผิดใดๆ ไม่ว่าเกิดจากคำรับรองหรือเงื่อนไขใดๆ ทั้งที่แสดงออกโดยชัดแจ้งหรือปริยาย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขของความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือ การไม่ละเมิดของบริการดิจิทัล และเราไม่รับประกันว่าบริการดิจิทัลของเรา (ก) จะตอบสนองตรงตามความต้องการของท่าน (ข) จะพร้อมใช้งานโดยไม่มีการรบกวน หรือปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด (ค) จะถูกต้องปราศจากไวรัส หรือ อันตรายอื่นใดๆ

เนื่องจากธธรรมชาติของระบบอินเทอร์เน็ต บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลที่ส่งระหว่างกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือขณะที่จัดเก็บในระบบเก็บข้อมูลของบริษัท หรือในระบบอื่นใดที่อยู่ในความดูแลของบริษัทจะปลอดภัยจากการแทรกแซงโดยผู้อื่น

ท่านตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิด ในกรณีมีข้อผิดพลาด การแทรกแซง การทำลาย ชำรุดบกพร่อง หรือ ความล่าช้าในการดำเนินการหรือส่งข้อมูล หรือความผิดพลาดในฮาร์ดแวร์หรือระบบเครือข่าย การโจรกรรมหรือการทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาใดๆ ทั้งนี้ ท่านเข้าใจและตกลงว่าหากท่านดาวน์โหลดข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ท่านจะยอมรับความเสี่ยงนั้นแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับประกันและไม่รับรองการใช้หรือผลของการใช้งาน ข้อมูล บริการดิจิทัล หรือเนื้อหาอื่นใดบนบริการดิจิทัล หรือ แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการดิจิทัลในเรื่องของความแท้จริง ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ

7. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท (และรวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทแม่ พนักงานของบริษัท กรรมการ พนักงาน คู่สัญญา และตัวแทนของบริษัทนั้นๆ ) รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความตามสมควร ที่เกิดจากการเรียกร้องใดๆ ของบุคคลที่สาม เนื่องจากหรือที่เกิดจาก (ก) การใช้บริการดิจิทัลหรือเนื้อหา (ข) เนื้อหาของท่าน (ค) เกิดจากการละเมิดข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ (ง) การละเมิดต่อกฎหมายหรือระเบียบบังคับใดๆ

บริษัทสงวนสิทธิในป้องกันและควบคุมเรื่องใดๆ ในกรณีที่ท่านต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัท และท่านตกลงร่วมมือกับเราเพื่อป้องกันข้อเรียกร้องนั้นโดยท่านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ในกรณีเช่นว่านี้ท่านตกลงที่จะไม่ยุติคดีโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อที่จะแจ้งท่านเมื่อมีข้อเรียกร้อง การกระทำ หรือกระบวนการใดๆ เมื่อบริษัทได้ทราบถึงเหตุนั้น

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงการใช้งานนี้บังคับและตีความภายใต้บังคับตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น ข้อพิพาท ข้อเรียกร้องหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานหรือการใช้บริการดิจิทัลหรือเนื้อหาใดๆ จะอยู่ภายใต้ศาลที่มีอำนาจในประเทศไทยเท่านั้น

9. ความถูกต้องของข้อมูลของท่าน

ข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้แก่บริษัทผ่านช่องทางบริการดิจิทัล รวมถึงในส่วนของข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลการใช้งานในบริการดิจิทัลจะต้องจริงแท้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และท่านจะรับผิดชอบในการดูแลรักษาความถูกต้องของข้อมูลนั้น

หากเรามีเหตุควรเชื่อว่าข้อมูลของท่านไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบัน บริษัทมีสิทธิที่จะยุติระงับหรือปฏิเสธไม่ให้ท่านเข้าถึงบริการดิจิทัล

10. การให้บริการของบุคคลที่สาม

บริการดิจิทัลอาจระบุช่องทางที่เชื่อมต่อเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นใดของบุคคลที่สาม (เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หรือ แพลตฟอร์มบริการ) และโฆษณาของบุคคลที่สาม (รวมกันเรียกว่า “การให้บริการของบุคคลที่สาม”) และการให้บริการของบุคคลที่สามนี้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทและบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ กับการให้บริการของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งว่าบริษัทไม่ได้ตรวจสอบ อนุมัติ หรือ รับรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบุคคลที่สาม

หากท่านได้อ่านและตกลงยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงการใช้งาน www.cloud11bangkok.com ตามที่ได้ระบุไว้ โปรดกด “Accept” เพื่อดำเนินการต่อไป

CLOUD ELEVEN Limited

1. WEBSITE AND ACCEPTANCE OF THIS TERM OF USE

This Term of Use, including the policies referred in this Term, applied to your access to or usage of our website www.cloud11bangkok.com, including access by any devices (referred to as “Digital Service”) owned or operated by CLOUD ELEVEN Limited (the “Company”).

With your access and usage of Website, it shall be deemed that You agreed to be legally bound by all this Term of Use, including the Privacy Policy. If you do not agree to the Term of Use and Privacy Policy, you do not have a right to access or use the Digital Service.

For the purpose of this Term of Use, “Content” includes, without limitation, products, services, functions, information, data, text, photographs, logos, videos, audio clips, written posts, articles, comments, graphics, documents, and interactive features generated, provided, or otherwise made available through or in connection with the Digital Service or relationship with Digital Service.

2. GRANT RIGHTS

Subject to the Term of Use, the Company hereby grant the non-exclusive right to use www.cloud11bangkok.com for using or access to Digital Service and Content within the Website for personal usage purpose only without commercial.

3. CHANGES TO THE TERM OF USE

The Company reserves the right to revise, prospectively, replace this Term of Use (including Privacy Policy), in whole or in part, at any time, it shall be appropriated by the company within purpose of this Term of Use. The Company shall notify revised version of the Term of Use including its effective date on the Website or other method of communication set by the Company. The term of use shall come into effective from the date set forth therein.

4. PRIVACY POLICY

In connection with your access to or use of the Digital Service, the Company may collect information from or about you. We will use your information in accordance with our Privacy Policy. Please take a moment to review our Privacy Policy at www.cloud11bangkok.com/privacy-policy The Privacy Policy is incorporated into this Term of Use and forms part of this Term of Use.

5. INTELLECTUAL AND OTHER PROPRIETARY RIGHTS

You acknowledge and agree that the Digital Service and all content and materials created by or for the Company and made available on or via the Digital Service are protected by copyrights, trademarks, service marks, patents, trade secrets or other proprietary rights in accordance with laws, and the Company (and its licensors) shall own and retain all rights, title, and interests (including all intellectual property and proprietary rights) therein and thereto.

You may not sell, license, reverse engineer, rent, modify, distribute, copy, reproduce, transmit, publicly display, publicly perform, publish, adapt, edit or create derivative works of the Digital Service, its content and/or any materials.

6. DISCLAIMERS

The Digital Service is provided “as is” and “as available” and the Company (and our service providers) expressly disclaim any warranties and conditions of any kind, whether express or implied, including the warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title, quiet enjoyment, accuracy, or non-infringement. We (and our service providers) make no warranty that the Digital Service: (a) will meet your requirements; (b) will be available on an uninterrupted, timely, secure, or error-free basis; or (c) will be accurate, reliable, free of viruses or other harmful code, complete, legal, or safe.

Due to the inherent nature of the internet, we cannot guarantee that information, during transmission through the internet or while stored on our systems or otherwise in our care, will be absolutely safe from intrusion by others. The Company assumes no liability for any error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, hardware or network failure, theft or destruction or unauthorized access to, or alteration of, any content. You understand that if you download any material, you do so at your sole risk. The Company does not warrant or make any representations regarding the use or the results of the use of the material, information, software, facilities, digital service or other content on the Digital Service or any online digital service linked to the Digital Service in term of their correctness, accuracy, reliability or otherwise.

7. INDEMNITY

You agree to indemnify and hold The Company (and its affiliates or its parent company and its and their officers, directors, employees, contractors, and agents) harmless, including costs and reasonable attorneys’ fees, from any claim or demand made by any third party due to or arising from (a) your use of the Digital Service or Content, (b) your Content, (c) your violation of this Term of Use; or (d) your violation of applicable laws or regulations.

The Company reserves the right, at your expense, to assume the exclusive defense and control of any matter for which you are required to indemnify the Company and you agree to cooperate with our defense of this claims. You agree not to settle any matter without the prior written consent of The Company. The Company will use reasonable efforts to notify you of any such claim, action, or proceeding upon becoming aware of it.

8. GOVERNING LAW

This Term of Use shall be governed by and construed solely and exclusively in accordance with the laws of Thailand.

You agree that the exclusive jurisdiction for any claim or action arising out of or relating to the Term of Use or use of the Digital Service or contents shall be in Thailand.

9. ACCURACY OF YOUR INFORMATION

The information you submit to the Company through the Digital Service, including as part of your account creation and engagement in activities in the Digital Service, must be truthful, accurate, and current. You are responsible for maintaining the accuracy of such information.

If we believe that your information is not truthful, accurate, or current, we shall be entitled to terminate, suspend or refuse you access to the Digital Service.

10. THIRD PARTY SERVICES

The Digital Service may contain links to third-party websites, apps, or other services (e.g. social media platforms and Service platforms), and advertisements for third parties (collectively, “Third-Party Services & Ads”). Such Third-Party Services and Ads are not under the control of The Company and The Company is not responsible for any Third-Party Services and Ads.

The Company provides this Third-Party Services and Ads only as a convenience and does not review, approve, monitor, endorse, warrant, or make any representations with respect to Third-Party Services and Ads.

If you have read and agreed to legally bind with term of use for www.cloud11bangkok.com as aforementioned, please click “Accept” to continue.